Khi sử dụng và khai thác thông tin của từng khách hàng của từng nhân viên phụ trách, khách hàng  không muốn các nhân viên cùng cấp dưới thấy thông tin của khách hàng đó, phần mềm có phân cấp như vậy được không? (tránh nhân viên này chăm sóc khách hàng của nhân viên khác)

Trả lời:

Vấn đề này phần mềm đáp ứng thông qua chức năng phân quyền.

Các nhân viên cùng cấp chỉ thấy dữ liệu của chính mình mà không thấy của nhân viên khác cùng cấp.