Bài viết xin giới thiệu về quy trình của phần mềm SugarCRM
Nội dung bao gồm: