Sugar Community Edition (Sugar CE) được cấp phép theo giấy phép công cộng GPLv3. Xem chi tiết tại SugarCRM GPLv3 FAQ . Phiên bản Sugar Professional Edition và Sugar Enterprise Edition được cấp phép theo sự thỏa thuận đăng ký sử dụng SugarCRM Subscription Agreement.