Triển khai phần mềm CRM cho Viet Thai International Joint Stock

Viet Thai International Joint Stock
Website: www.highlandscoffee.com.vn
Addr: 135/37/50 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam

Lĩnh vực hoạt động: bán lẻ sản phẩm cà phê ở Việt Nam (Highland coffee)
Mô tả dự án: Gởi SMS trên SugarCRM

=> Tham khảo giải pháp phần mềm  gửi SMS