Trả lời:

SugarCRM không yêu cầu cao về hệ thống, thiết bị phần cứng. Tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp phần cứng phù hợp.

Tham khảo bảng thông tin dưới đây:

Hệ thống/Nền tảng Phiên bản hỗ trợ Ghi chú
     
Linux/Unix/Mac OS Hỗ trợ bất kỳ phiên bản nào của PHP từ http://php.net  
IBM i Chạy bất kì phiên bản IBM i mà cài  Zend Server mới nhất DB2 không được hỗ trợ trên IBM i
Windows Windows Server 2003 hoặc cao hơn  
PHP 5.2, 5.3 Không hỗ trợ PHP 5.2.0, 5.2.1, 5.2.7, 5.2.16,  5.3.5, hoặc 5.3.7
Database    
MySQL 5.1, 5.5  
SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 Yêu cầu sử dụng driver Microsoft SQL Server Driver cho PHP v2.0.1
Oracle 10g, 11g Chỉ hỗ trợ trên Sugar Enterprise và Sugar Ultimate
DB2 LUW 9.7.4 and higher Chỉ hỗ trợ trên Sugar Enterprise và Sugar Ultimate
Web Server    
Apache 2.0, 2.2  
IIS 6.0, 7.0, 7.5 Yêu cầu sử dụng FastCGI và non-thread-safe binaries
Applications    
Microsoft Outlook 2007, 2010 Không hỗ trợ trong môi trường Terminal Server
Microsoft Word 2007, 2010  
Microsoft Excel 2007, 2010  
Lotus Notes 7.0, 8.0, 8.5  
Client (Browser)    
Google Chrome   Phiên bản mới nhất
Firefox 11, 12  
Internet Explorer 8.0, 9.0  
Safari 5.1  

Đề nghị cho gói cài đặt Stack*

  Linux Stack Windows Stack
PHP Version 5.3 (APC extension enabled) 5.3 (Wincache extension installed)
PHP Accelerator APC Wincache
Platform Red Hat Enterprise Linux 5 Windows Server 2008
Web Server Apache 2.2 IIS 7.5
Databases đề nghị
MySQL 5.1 5.1
SQL Server n/a 2008
Oracle 11g 11g

View currently Supported Sugar Versions.

* Recommended stack is the version of the components on which the Sugar has been tested and verified and which has proven to be the most stable release available.