Lưu trữ thông tin khách hàng trên database

Nếu việc lưu trữ có thể phân quyền, nhân viên cùng cấp dưới không thấy thông tin của khách hàng đang chăm sóc, thì việc đặt tên và lưu trữ có bị ảnh hưởng không?

Ví dụ: nhóm online chăm sóc khách hàng A bên dự án cũng chăm sóc khách hàng A do 2 bên không thấy được lịch chăm sóc khách hàng của nhau nên việc lưu trữ thông tin có ảnh hưởng không?

Trả lời:

Hệ thống sẽ có kiểm tra trùng trước khi lưu xuống database vì thế sẽ ngăn chặn tình huống 2 nhóm cùng tạo 1 khách hàng (bị trùng dữ liệu)

Ngoài ra trong tình huống 2 nhóm có nhu cầu cùng thao tác trên 1 hồ sơ khách hàng (vd nhóm 1 ghi nhận thông tin ban đầu, nhóm 2 ghi nhận lịch hẹn tiếp theo với cùng 1 khách hàng chẳng hạn) thì hệ thống vẫn đáp ứng bằng cách cho phép nhóm 2 (giả sử nhóm 2 không phải chủ sở hữu thông tin khách hàng) tham chiếu tới hồ sơ khách hàng của nhóm 1 (giả sử là chủ sở hữu của khách hàng) để lên lịch hẹn cho khách hàng đó.

Việc tham chiếu đơn giản chỉ là chọn khách hàng đó vào màn hình lên lịch hẹn và không làm lộ các thông tin nhạy cảm khác (theo yêu cầu bảo mật thông tin của nhóm 1)

trùng dữ liệu nhân viên phần mềm crm lưu trữ trên crm trùng thông tin khách hàng database trên crm

Share