Triển khai CRM cho Apollo Việt Nam

Triển khai phần mềm CRM cho Apollo Việt NamChi nhánh tổ chức giáo dục & đào tạo Apollo Việt Nam

Website: http://apollo.edu.vn
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục

Các Trung tâm Apollo tại TP. Hồ Chí Minh

Mô tả dự án:

- Tùy chỉnh phần mềm SugarCRM theo yêu cầu của Apollo

khách hàng giáo dục edu crm crm giáo dục apollo onlinecrm apollo english

Share