Hỗ trợ thông tin khách hàng theo ý người dùng

Khi sử dụng và khai thác thông tin của từng khách hàng của từng nhân viên phụ trách, khách hàng không muốn các nhân viên cùng cấp dưới thấy thông tin của khách hàng đó, phần mềm có phân cấp như vậy được không? (tránh nhân viên này chăm sóc khách hàng của nhân viên khác)

Trả lời:

 -Vấn đề này phần mềm đáp ứng thông qua chức năng phân quyền.

 -Các nhân viên cùng cấp chỉ thấy dữ liệu của chính mình mà không thấy của nhân viên khác cùng cấp.

phân quyền trong crm chăm sóc khách hàng crm nhân viên crm hỏi đáp crm phân quyền nhân viên
-->