QUY TRÌNH

DIỄN GIẢI
– () (Start):

Từ những yêu cầu request này:

–       B1: Cập nhật thông tin khách hàng

–       B2: Cập nhật thông tin người liên hệ

–       B3: Tạo hợp đồng

–       B4: Cập nhật thông tin yêu cầu tuyển dụng

Ứng viên apply CV từ nhiều kênh khác nhau:

–       B5: Cập nhật thông tin ứng viên, xúc tiến các hoạt động chăm sóc như : Email, SMS, Call.

Share