SUGARCRM – PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH

Phần mềm SugarCRM – Giải pháp hỗ trợ quản lý kinh doanh

Phần mềm SugarCRM sẽ hỗ trợ bạn quản lý kinh doanh với những tính năng

  • Quản lý doanh thu theo tháng, theo khoảng thời gian
  • Quản lí cơ hội theo giai đoạn kinh doanh, theo nguồn khách hàng
  • Quản lí nguồn khách hàng tiềm năng
  • Quản lý công nợ, các đợt thanh toán (*)

(*): Phần cộng thêm của OnlineCRM

  • Quản lý doanh số theo tháng, theo khoảng thời gian
  • Quản lí cơ hội theo giai đoạn kinh doanh, theo nguồn khách hàng
  • Quản lí nguồn khách hàng tiềm năng
  • Quản lý công nợ, các đợt thanh toán
OnlineCRM phần mềm hỗ trợ quản lý kinh doanh

Bài viết liên quan: