Công ty TWIN Software Solution đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Twin Sofware

Công ty TWIN Software Solution

Website: http://twin.vn
Email: contacttwin.vn
Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo

Văn phòng công ty

Mô tả dự án:

 -OnlineCRM phối hợp với TWIN.VN để thực hiện dự án DatVietOOH CRM

Nội dung dự án:

 -Tùy chỉnh tính năng SugarCRM nhằm đáp ứng nhu cầu của DatVietOOH như quản lý bảng hiệu, quản lý hợp đồng, báo cáo tuần...

khách hàng truyền thông crm truyền thông Twin software Công ty TWIN Software Solution twin.vn
-->